Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden Technische Handelsbureau Hacos B.V.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle verkopen de hieronder vermelde voorwaarden. Waar in deze voorwaarden geen bedragen of percentages worden genoemd, wordt verwezen naar onze “Beknopte Verkoopvoorwaarden” dienen te worden beschouwd

1.0 Prijzen

1.1 De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze prijslijsten, circulaires, advertenties, brieven of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor door ons aangenomen bestellingen, tenzij daarbij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
Levering vindt overigens steeds plaats tegen de prijzen geldend op de dag van aflevering, in alle gevallen exclusief b.t.w.

1.2 Prijsverhogingen, voortvloeiend uit heffingen of lasten van overheidswege, loonsverhogingen of koersstijgingen, die na het tot stand komen van een overeenkomst van kracht zijn geworden, zullen aan koper worden doorberekend.
Koper is gerechtigd om, indien een prijsverhoging als bedoeld wordt toegepast, de gesloten koopovereenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging bericht geeft.

1.3 Bij reparatie-opdrachten kunnen wij vooraf geen bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen kunnen slechts als richtprijzen worden beschouwd.

1.4 Mondelingen toezeggingen en afspraken binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.0 Levering

2.1 Als plaats van levering geldt die van ons magazijn, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Leveringen geschieden ongefrankeerd. Indien de koper niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzenden zijn wij vrij in de keuze van vervoer.
Bestellingen boven een bepaald bedrag worden franko afgeleverd, waarbij de keuze van vervoer door ons wordt bepaald.

2.3 Expressezendingen op verzoek van de koper en zendingen van door ons uitgevoerde reparaties geschieden niet franko.

2.4 Voor bestellingen tot een bepaald netto bedrag worden onderhandelingskosten in rekening gebracht, terwijl wij ons voorbehouden bestellingen beneden een bepaald minimumbedrag niet te accepteren.

2.5 Berekende verpakkingskosten worden volledig gecrediteerd na franko retourontvangst der emballage in goede staat.
Wij hebben het recht goederen, die door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs, als had de levering plaatsgevonden, alsmede van de opslagkosten.

2.6 Alle goederen, ook de franko verkochte, reizen voor risico van de koper c.q. de ontvanger vanaf onze magazijnen, zelfs wanneer de vervoerder voor onze zendingen de verklaring op de vrachtbrief vordert, dat de schaden gedurende het vervoer voor rekening van de afzender zijn.

2.7 Alhoewel door ons een overeengekomen leveringstijd zoveel mogelijk wordt aangehouden, kunnen wij voor eventuele overschrijding niet aansprakelijk worden gesteld. Alle gevallen van fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, niet of niet tijdige levering van materialen en onderdelen, welke wij in bestelling hebben, spoorwegstaking of gesloten vaarwater, onluste, brand en al dergelijke gevallen, geven ons het recht de order te annuleren of de leveringstijd te verlengen. Overschrijden van de leveringstijd geeft de koper niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren nog enigerlei vergoeding van ons te verlangen.

2.8 Wij kunnen, indien noodzakelijk, in gedeelten leveren.
Ten aanzien van levering in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele bestelling onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor betalingen en reclame.

2.9 Door ons of door onze leveranciers verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s of andere afbeeldgingen en omschrijvingen dienen slechtster algemene informatie en verplichten ons niet tot levering overeenkomst de daar voorkomende maten, gewichten of technische details.

3.0 Betaling

3.1 Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door ons in te winnen informatie de naar ons oordeel voldoende kredietwaardigheid van de koper zal blijken. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren, van de koper een zekerheidsstelling te onzen genoegen te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.

3.2 Alle betalingen Dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en zijn strikt netto, tenzij schriftelijk door ons anders overeengekomen. Wij behouden ons echter steeds het recht voor te onzer beoordeling onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht ons alle hieruit voor ons voortvloeiende kosten te vergoeden. Wanneer de koper in gebreke blijft, door niet tijdig te betalen dan behouden wij ons het recht voor rente in rekening te brengen welke door de koper is verschuldigd, en wel voor elke maand (of gedeelte daarvan ) 1/12 gedeelte van een rente gelijk aan het promesse disconto van de Ned. Bank N.V. vermeerderd met 3% per jaar.

3.3 Kosten voor dispositie, hieronder mede begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (daaronder de usantiële incassokosten) komen voor rekening van de koper.

4.0 Reklames

4.1 Reklames over door ons geleverde goederen worden door ons alleen in behandeling genomen, indien deze BINNEN ACHT DAGEN na ontvangst der goederen onder vermelding van factuur- en pakbonnummer en onder opgave van redenen schriftelijk bij ons zijn ingediend.
De betrokken goederen dienen in dat geval voor inspectie door ons beschikbaar te zijn.
Reeds geleverde goederen worden door ons niet teruggenomen dan na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds.

4.2 Reklames geven de koper niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.

4.3 Door ons juist bevonden reklames zullen leiden tot verbanging of vergoeding van de betreffende goederen.

5.0 Retourzendingen

5.1 Goederen kunnen uitsluitend na vooraf schriftelijk overeengekomen akkoordbevinding worden teruggenomen. Alle retourzendingen dienen ons franko en voor risico van de afzender te worden toegezonden. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een opgave van het factuurnummer waarmede zij door ons werden geleverd.  

5.2 Bij retourzending van conform aan de bestelling geleverde goederen behouden wij ons het recht voor de goederenwaarde met aftrek van 10% administratiekosten te crediteren. Dergelijke retourzendingen worden slechts bij franko retourzendingen geaccepteerd.

6.0 Nalevering

6.1 Orders of gedeelten van orders, welke niet terstond kunnen worden geleverd, worden, tenzij de afnemer vooraf anders bepaalt, voor zo spoedig mogelijke nalevering genoteerd.

7.0 Speciale bestellingen

7.1 Onderdelen, waarvan wij geen voorraad houden, kunnen speciaal worden besteld. De koper is verplicht, deze speciaal bestelde onderdelen af te nemen, waarbij eventueel hierop vallende extra kosten voor zijn rekening komen.

8.0 Garantie

8.1 De door ons geleverde of gerepareerde delen worden gegarandeerd op fabrieksfouten, Voor de garantieperiode wordt door ons de door de fabrikanten gestelde termijn aangehouden. IN geval van garantie wordt het artikel door ons gerepareerd dan wel vervangen, dit te onzer beoordeling.

8.2 Verder aansprakelijkheid onzerzijds, hoe genaamd, is uitgesloten. De garantie geldt alleen, wanneer de aan de apparaten aangebrachte verzegeling niet is verbroken en ingeval het apparaten geldt, waaraan geen verzegeling is aangebracht, daaraan niet door anderen is gerepareerd of gewerkt.

8.3 Apparaten, welke ons voor garantiebeoordeling worden toegezonden, moeten franko en voor risico van de afzender aan ons magazijn worden afgeleverd. De terugzendingen van deze apparaten geschiedt steeds voor rekening en risico van de ontvanger.

8.4 Wij behouden ons het recht voor om met gebruikte onderdelen, die aan ons ter beoordeling, resp. voor het verstrekken van een reparatie-prijsopgave zijn ingezonden en waarvoor drie maanden na ons beoordelingscommentaar, resp. prijsopgave en na rappel onzerzijds geen opdracht tot reparatie of retournering is verstrekt naar eigen goeddunken te handelen, resp. dei te verschroten.

9.0 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen ons eigendom en kunnen te allen tijde door ons worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franko aan ons te retourneren.

9.2 Wij hebben het recht, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, de nog onbetaalde goederen terug te voerden, ongeacht ons recht van schadevergoeding in de navolgende gevallen:
a) Indien de koper wanprestatie pleegt terzake in gebreke is gesteld.
b) Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf overgaat.
c) Indien door overgang van aandelen of door overlijden het bedrijf in andere handen overgaat.
d) In geval van gerechtelijke inbeslagneming en executie van de goederen en/of eigendommen van de koper, zulks met inbegrip van de door ons geleverde, doch nog niet of niet geheel betaalde goederen.

10.0 Algemeen

10.1 Alle ten behoeve van een bestelling of offerte verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documentatie, blijven ons eigendom. Het is de koper ten strengste verboden deze aan derden of aan concurrende firma’s te overhandigen, of te tonen zonder onze schriftelijke toestemming. Op tentoonstellingen mogen door ons geïmporteerde artikelen zonder onze schriftelijke toestemming niet geëxposeerd worden.

10.2 Onze aansprakelijkheid ter zake van de overeenkomst is beperkt tot onze garantieverplichtingen. Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor schaden, welke voor de koper of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Daden of nalatigheid van personen in onze dienst, ter zake van werkzaamheden buiten onze werkplaatsen verricht.
b) Schending van octrooien en licenties van derden door ons gebruik van gegevens, welke ons door of vanwege de koper voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
c) Fouten of verzuimen, welke wij bij de uitvoering van de opdracht mochten begaan, of van eventuele iet nakoming van onze verplichtingen jegens de koper, of van gebreken aan de geleverde apparaten en installaties.

De koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de vorderingen van derden op ons ter zake van de in dit artikel onder a. en b. genoemde gevallen.
Voor fouten, nalatigheden, enz. in door ons uitgebrachte voorstellen en\of adviezen zijn wij nimmer aansprakelijk.

10.3 Alle tussen ons en koper gerezen geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter van de plaats onzer vestiging.

Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Uterecht onder nummer 509 en ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 1662 d.d. 13.12.1979.