Privacy Policy

Privacy Policy Hacos & Hacos Autobanden B.V.

Hacos voelt zich verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy.Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van Hacos B.V en Hacos Autobanden B.V., hierna vermeld als Hacos. Door gebruik te maken van de diensten van Hacos accepteert u de privacy policy. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Doeleinden

Zodra u gebruik maakt van de diensten van Hacos kan u worden gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben dan als doel de door u gevraagde dienst uit te voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Hacos of van een derde partij. Er wordt geen informatie verzameld voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacy policy, tenzij van tevoren uw toestemming hiervoor is verkregen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Leveren van diensten;
 • Verzending van nieuwsbrieven;
 • Digitale facturering.

Voor de doeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens aan u worden gevraagd:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

 Gebruik diensten

Hacos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Hacos in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn of worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Contact

Zodra u contact met ons hebt gelegd via bijvoorbeeld e-mail, bestelsysteem Aldoc of de bandenbestelmodule worden deze gegevens mogelijk bewaard. Deze gegevens zijn dan van belang voor het uitvoeren van een dienst. De gegevens voortvloeiende uit dit contact worden opgeslagen op beveiligde servers van Hacos of van een derde partij.

E-mails

Bij iedere door Hacos verstuurde e-mail met betrekking tot nieuwsbrieven of acties is er een mogelijkheid tot afmelden.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van partners welke de informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst. Indien van toepassing worden deze gegevens enkel gebruikt voor het doel van de desbetreffende dienst en worden niet verder verspreid.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient medewerking te worden verleend en Hacos is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Hacos bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn genomen:

 • Antivirus software up-to-date;
 • Software up-to-date;
 • Toegangsbeveiliging;
 • Data back-up.

Wijzigingen

De privacy policy is zo ingericht dat deze passend is voor de door Hacos geleverde diensten. Indien wijzigingen van de diensten gevolgen hebben voor deze privacy policy worden deze zo spoedig mogelijk verwerkt. Het is daarom raadzaam om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke Hacos van u bewaart.  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Legitimatie is verplicht voordat een dergelijk verzoek kan worden uitgevoerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Hacos
Parallelweg 20
5349AD Oss
0412 – 622 665
info@hacos.nl

Update

Laatste update mei 2018.